เกี่ยวกับเรา

หมวดหมู่สินค้า

เกี่ยวกับเรา

          ร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือเพื่อสอบเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ทั้งกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอิสระ หน่วยงานของรัฐต่างๆ ลักษณะหนังสือจะเป็นกฎหมาย ระเบียบฉบับเต็มที่เน้นข้อความจุดออกสอบให้ พร้อมแนวข้อสอบต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทำ โดยเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำหนังสือที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้อ่านสอบผ่านได้บรรจุเข้ารับราชการ และสามารถเป็นอันดับ 1 ของการสอบในทุกสนาม ซึ่งความสำเร็จของผู้อ่านก็คือความสำเร็จของเรา
          โดยคณะผู้จัดทำหนังสือประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
ว่าที่ร้อยตรีณัฐศิษฏ์ ศุกลสิริสิทธิ์
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
การศึกษา :
 • ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 • ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
การทำงาน :
 • ทนายความ
 • ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
     (สอบบรรจุเข้ารับราชการได้อันดับ 3)
     ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
     สำนักงานศาลยุติธรรม
ปัจจุบัน :
 • นิติกรชำนาญการ
    สำนักงานประจำศาลแขวงทุ่งสง
    สำนักงานศาลยุติธรรม
นางสาวเพ็ญพักตร์ อินทร์ทองช่วย
การศึกษา : - ระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
- ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การทำงาน :
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
     สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
     (สอบบรรจุเข้ารับราชการได้อันดับ 1)
ปัจจุบัน :
 • ผู้บริหารร้านหนังสืออินทร์ทองช่วย
   
   
 5246
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์