ภาค ก รวมกฎหมาย 11 ฉบับ

ภาค ก รวมกฎหมาย 11 ฉบับ

  • รูปหลัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
490.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ภาค ก  รวมกฎหมาย 11 ฉบับ

 ราคา 490 บาท (จัดส่งฟรี)

 

*มีข้อสอบให้ฝึกทำ โดยแยกเป็นเรื่อง ๆมากกว่า 1,000 ข้อ

*เป็นกฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ

 

เนื้อหาประกอบด้วย

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

3.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

5.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

7.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

8.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

9.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

10.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

12.ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม

 248
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์