รวมกฎหมาย 13 ฉบับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่สินค้า

รวมกฎหมาย 13 ฉบับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(รวมกฎหมาย 13 ฉบับ)


เนื้อหาประกอบด้วย

กฎหมายฉบับเต็ม พร้อมข้อสอบจำนวนมากกว่า 1,320  ข้อ
✅เล่มขนาด A4 ปกสันกาวอย่างดี
ราคา 550 บาท (จัดส่งฟรี)
🚚ส่งโดยขนส่งเคอรี่นะคะ

แถมปากกาไฮไลน์
เริ่มจัดส่งหนังสือ 5 มี.ค.66

📝ประกอบด้วย
📌ข้อมูลอัพเดทใหม่
📌มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่ประกาศสอบ
📌กฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ
📌มีข้อสอบให้ฝึกทำทุกเรื่อง
📌ข้อสอบเก่าจะทำสัญลักษณ์รูปดาวติดไว้ที่ตัวข้อสอบ

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
3.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
5.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
7.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
10.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
12.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
13. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
     -พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
     -ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

 40840
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์