นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

  • รูปหลัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
455.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดสินค้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นิติกรปฏิบัติการ

เนื้อหาประกอบด้วย

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

5.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 25642 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6.แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

7.แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

8.ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น

9.ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

พร้อมข้อสอบจำนวน 860 ข้อ

 305
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์