วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ.

หมวดหมู่สินค้า

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงาน ก.พ.

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

เนื้อหาประกอบด้วย

กฎหมายฉบับเต็ม พร้อมข้อสอบจำนวนมากกว่า 360  ข้อ

1.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
4.เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 1963
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์