เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เนื้อหาประกอบด้วย

กฎหมายฉบับเต็ม พร้อมข้อสอบจำนวนมากกว่า 450  ข้อ

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

6.ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป

7.ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

 943
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์