เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

  • รูปหลัก
330.00 THB
เหลือ 0 ชิ้น
สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื้อหาประกอบด้วย

กฎหมายฉบับเต็ม พร้อมข้อสอบจำนวนมากกว่า 500  ข้อ

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5.กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

6.ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

 1247
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์