เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื้อหาประกอบด้วย
กฎหมายฉบับเต็ม พร้อมข้อสอบจำนวนมากกว่า 500  ข้อ

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

5.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

6.ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

 1149
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์