พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ

หมวดหมู่สินค้า

พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ

  • รูปหลัก
679.00 THB
เหลือ 0 ชิ้น
สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า

พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เนื้อหาประกอบด้วย

กฎหมายฉบับเต็ม พร้อมข้อสอบจำนวนมากกว่า 1,000  ข้อ

1.ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน

(1)ความรู้ในหลักวิชาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(3)ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ

(4)ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม

2.ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(1)ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(2)ความรู้เกี่ยวกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

(3)ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด การดำเนินคดีในศาลในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา การวิเคราะห์กฎหมาย การยกร่างกฎหมายและการให้บริการทางวิชาการทางกฎหมาย การรวบรวมพยานหลักฐาน การให้ความเห็น การพิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นในข้อเท็จจริง หลักฐานเอกสารรายละเอียดจากการสืบสวน สอบสวน และไต่สวน เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 813
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์