นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานอัยการสูงสุด นิติกรปฏิบัติการ

เล่มขนาด A4 ปกสันกาวอย่างดี เนื้อหามี 2 เล่มติดต่อกัน(1 ชุด) จำนวน 650 บาท(ส่งฟรี) แถมถุงผ้า/ปากกาไฮไลน์ มี 752 หน้า เนื้อหาอัพเดทใหม่ พร้อมข้อสอบกว่า 1,650 ข้อ การันตีผู้สอบติดที่ 1 หลายตำแหน่ง
เนื้อหาประกอบด้วย
1) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
2) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4) แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
5) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และแนวข้อสอบ
6) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแนวข้อสอบ
7) พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแนวข้อสอบ
8) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแนวข้อสอบ
9) ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด และแนวข้อสอบ
10) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ (องค์กรอัยการ) และแนวข้อสอบ
11) ความรู้เกี่ยวกับองค์กรอัยการ และแนวข้อสอบ
 129
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์