นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานศาลยุติธรรม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

หนังสือเล่มขนาด A4
มีจำนวน 2 เล่ม (1ชุด) รวม 815 หน้า
มีข้อสอบมากกว่า 1,200 ข้อ
ราคา 695 บาท (ได้ครบ2เล่ม) จัดส่งฟรี
แถมปากกาไฮไลน์ หรือ ถุงผ้าแบบพับได้ 
พิเศษผู้โอนเงิน 20 คนแรก  ได้รับเพิ่มกระเป๋าผ้าใบใหญ่

การันตีผู้อ่านสอบได้ที่ 1


เนื้อหาประกอบด้วย
1.ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัสดุภาครัฐ
ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของสำนักงานศาลยุติธรรม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
คำวินิจฉัย ข้อตอบหารือ ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 135
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์