เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หนังสือเล่มขนาด A 4
มี 541 หน้า ข้อสอบมากกว่า 900 ข้อ
ราคา 460 บาท จัดส่งฟรี
แถมปากกาไฮไลน์

ข้อสอบอัพเดทใหม่
กฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ
มีข้อสอบให้ฝึกทำแยกเป็นเรื่อง ๆ
ข้อสอบเก่าจะทำรูปดาวติดไว้ที่ข้อสอบ

1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวข้อสอบ
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวข้อสอบ
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ
-พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวข้อสอบ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ
-คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และแนวข้อสอบ
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ
-ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕61 - 2580 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน และแนวข้อสอบ

2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และแนวข้อสอบ
- พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแนวข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดการสำนักงาน และงานบริหารทั่วไป และแนวข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแนวข้อสอบ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวข้อสอบ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  และแนวข้อสอบ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ

 

 

 36
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์