นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

เล่มขนาด A4 ปกสันกาวอย่างดี  ราคา 330 บาท(ส่งฟรี) แถมปากกาไฮไลน์ มี 334 หน้า เนื้อหาอัพเดทใหม่ พร้อมข้อสอบกว่า 530 ข้อ 
เนื้อหาประกอบด้วย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน พร้อมแนวข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักของสำนักงานประกันสังคม พร้อมแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมแนวข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์กร พร้อมแนวข้อสอบ

ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายของรัฐบาล

ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน พร้อมแนวข้อสอบ

 27
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์