นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

หมวดหมู่สินค้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

  • รูปหลัก
490.00 THB
360.00 THB
เหลือ 0 ชิ้น
สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

เล่มขนาด A4 ปกสันกาวอย่างดี  ราคา 490 บาท(ส่งฟรี) แถมปากกาไฮไลน์ มี 646 หน้า เนื้อหาอัพเดทใหม่ พร้อมข้อสอบกว่า 1,090 ข้อ 
เนื้อหาประกอบด้วย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน พร้อมแนวข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักของสำนักงานประกันสังคม พร้อมแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

-ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น พร้อมแนวข้อสอบ

-ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พร้อมแนวข้อสอบ

-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวข้อสอบ

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมแนวข้อสอบ

-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมแนวข้อสอบ

-พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมแนวข้อสอบ

-พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมแนวข้อสอบ

-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมแนวข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมแนวข้อสอบ

-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมแนวข้อสอบ

ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบายของรัฐบาล

ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน พร้อมแนวข้อสอบ


 839
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์