นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

หมวดหมู่สินค้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน

เล่มขนาด A4 ปกสันกาวอย่างดี ราคา 590 บาท (ส่งฟรี) ได้ครบทั้ง 2 เล่ม

มีเนื้อหาพร้อมข้อสอบกว่า 1,270 ข้อ

เนื้อหาประกอบด้วย

1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ภารกิจและอำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พร้อมแนวข้อสอบ

2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ พร้อมแนวข้อสอบ

    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวข้อสอบ

    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พร้อมแนวข้อสอบ

    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวข้อสอบ

    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมแนวข้อสอบ

    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมแนวข้อสอบ

 

 331
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์