เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์

  • รูปหลัก
190.00 THB
เหลือ 3 ชิ้น
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

รายละเอียดสินค้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์ 

เล่มขนาด A4 ปกสันกาวอย่างดี  ราคา 295 บาท(ส่งฟรี) แถมปากกาไฮไลน์ มี 325 หน้า เนื้อหาอัพเดทใหม่ พร้อมข้อสอบกว่า 480 ข้อ 
เนื้อหาประกอบด้วย
☑️กฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ
☑️มีข้อสอบให้ฝึกทำ แยกเป็นเรื่องๆ
☑️อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี2565

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ 
2. ความรู้ความสามารด้านการเงินและบัญชี
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
     หลักการและนโยบายการบัญชี
           ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
           หลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
     มาตรฐานทางบัญชี
           มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอรายงานการเงิน 
           มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) 
           มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
           มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
           มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562


ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
 343
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์