นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่สินค้า

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์

  • รูปหลัก
350.00 THB
เหลือ 1 ชิ้น
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

รายละเอียดสินค้า

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ 

เล่มขนาด A4 ปกสันกาวอย่างดี  ราคา 350 บาท(ส่งฟรี) แถมปากกาไฮไลน์ มี 409 หน้า เนื้อหาอัพเดทใหม่ พร้อมข้อสอบกว่า 680 ข้อ 
เนื้อหาประกอบด้วย
☑️กฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ
☑️มีข้อสอบให้ฝึกทำ แยกเป็นเรื่องๆ
☑️อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี2565

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์
2. ความรู้ความสามารด้านทรัพยากรบุคคล
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
        พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
          ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
          พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
          พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ กปส.

ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
 747
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์