นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี

หมวดหมู่สินค้า

นักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี

  • รูปหลัก
290.00 THB
240.00 THB
เหลือ 0 ชิ้น
สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า

นักจัดการงานทั่วไป  กรมบังคับคดี

📗หนังสือนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)
⚖️กรมบังคับคดี ราคา 290 บาท
หนังสือเล่มขนาด A4
มีจำนวน 303 หน้า
มีข้อสอบมากกว่า 460 ข้อ

เนื้อหาประกอบด้วย
☑️กฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ
☑️มีข้อสอบให้ฝึกทำ แยกเป็นเรื่องๆ
☑️อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี2565

1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
6) ความรู้ด้านการวิเคราะห์ และการวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ 
7) การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
8) ความรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 

ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
 592
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์