นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี

หมวดหมู่สินค้า

นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี

  • รูปหลัก
490.00 THB
เหลือ 0 ชิ้น
สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า

นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี

หนังสือนิติกรปฏิบัติการ (ข้าราชการ)
⚖️กรมบังคับคดี ราคา 490 บาท หนังสือเล่มขนาด A4
มีจำนวน 572 หน้า มีข้อสอบมากกว่า 1,300 ข้อ


(ถ้ามีเล่มพนักงานราชการ (สีฟ้า) ตำแหน่งนิติกร กรมบังคับคดี เนื้อหาสอบเหมือนกันใช้เล่มนั้นได้เลย)

เนื้อหาประกอบด้วย
☑️กฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ
☑️มีข้อสอบให้ฝึกทำ แยกเป็นเรื่องๆ
☑️อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี2566


1) แนวข้อสอบกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
2) แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3) แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
4) แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

 567
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์