นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หมวดหมู่สินค้า

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


หนังสือนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) 
💰สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ราคา 440 บาท หนังสือเล่มขนาด A4
มีจำนวน 504 หน้า มีข้อสอบมากกว่า 540 ข้อ


เนื้อหาประกอบด้วย
☑️กฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ
☑️มีข้อสอบให้ฝึกทำ แยกเป็นเรื่องๆ
☑️อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี2566


1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
3) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
4) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
5) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
6) มาตรฐานการสอบบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศกำหนด

ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ

อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

 666
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์