นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หมวดหมู่สินค้า

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

หนังสือนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ราคา 540 บาท หนังสือเล่มขนาด A4
มีจำนวน 655 หน้า มีข้อสอบมากกว่า 1,100 ข้อ


เนื้อหาประกอบด้วย
☑️กฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ
☑️มีข้อสอบให้ฝึกทำ แยกเป็นเรื่องๆ
☑️อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี2566

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 การเป็นข้าราชการที่ดี หลักธรรมมาภิบาล 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
 ความหมาย ความเป็นมา หลักการ/แนวคิดสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
 กลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและอนุสัญญาที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับผิดชอบ 
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
 อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี
 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ
 ความรู้เกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 แผนปฏิบัติราชการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

 284
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์