นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค

หมวดหมู่สินค้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค

หนังสือนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรมควบคุมโรค

ราคา 250 บาท จัดส่งฟรี  หนังสือเล่มขนาด A4
มีจำนวน 216 หน้า มีข้อสอบมากกว่า 390 ข้อ


เนื้อหาประกอบด้วย
☑️กฎหมายฉบับเต็มพร้อมเน้นจุดสำคัญที่ออกสอบ
☑️มีข้อสอบให้ฝึกทำ แยกเป็นเรื่องๆ
☑️อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี2566

1) หลักการบัญชี และแนวข้อสอบ
2) หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และแนวข้อสอบ
3) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS : Government Fiscal Management Information System) และแนวข้อสอบ
4) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวข้อสอบ
5) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวข้อสอบ
6) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวข้อสอบ
7) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวข้อสอบ


ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

 73
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์