เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

หนังสือเล่มขนาด A 4 ปกสันกาวอย่างดี เนื้อหามี 2 เล่ม (1ชุด) รวม 1,085 หน้า
ข้อสอบมากกว่า 1,700 ข้อ ราคารวม 800 บาท (ได้ครบ2
เล่ม) จัดส่งฟรี
อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี 2566 
🏆ผู้สอบได้ที่ 1 อ่านเล่มนี้
หนังสือเป็นเนื้อหาฉบับเต็มพร้อมข้อสอบ

เนื้อหาประกอบด้วย

เล่ม 1

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม และแนวข้อสอบ

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  และแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  และแนวข้อสอบ
ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และแนวข้อสอบ
ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของสำนักงานศาลยุติธรรม และแนวข้อสอบ

เล่ม 2

1.พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
2.พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
3.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
4. แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
5.พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
6. แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
7. แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
8.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด คำแนะนำของประธานศาลฎีกาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี


ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง

🔴 ความสำเร็จของคู่มือเตรียมสอบ อินทร์ทองช่วยTutor
ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน

อันดับ 2 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี)
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 5 ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
อันดับ 11 ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อันดับ 14 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 498
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์