เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

👮‍♂️เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
สำนักงานศาลยุติธรรม

💸(ราคา 730 บาท ได้ครบทั้ง 2 เล่ม) จัดส่งฟรี
อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี 2566 
🏆ผู้สอบได้ที่ 1 อ่านเล่มนี้
หนังสือเป็นเนื้อหาฉบับเต็มพร้อมข้อสอบ

เนื้อหาประกอบด้วย
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม
3. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎหมายทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
9. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
10. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของสำนักงานศาลยุติธรรม
11. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป
12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง


🔴 ความสำเร็จของคู่มือเตรียมสอบ อินทร์ทองช่วยTutor
ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน

อันดับ 2 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี)
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 5 ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
อันดับ 11 ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อันดับ 14 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 969
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์