เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

หนังสือเล่มขนาด A 4 ปกสันกาวอย่างดี เนื้อหามี 2 เล่ม (1ชุด) รวม 1,009 หน้า
ข้อสอบมากกว่า 1,200 ข้อ ราคารวม 760 บาท (ได้ครบ2
เล่ม) จัดส่งฟรี
อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี 2566 
🏆ผู้สอบได้ที่ 1 อ่านเล่มนี้
หนังสือเป็นเนื้อหาฉบับเต็มพร้อมข้อสอบ

เนื้อหาประกอบด้วย

เล่ม 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม และแนวข้อสอบ
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  และแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และแนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  และแนวข้อสอบ
ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และแนวข้อสอบ

เล่ม 2

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ

2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ  
3) หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแนวข้อสอบ 
4) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และแนวข้อสอบ
5) ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรม และแนวข้อสอบ
6) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแนวข้อสอบ
7) ระบบงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม และแนวข้อสอบ
8) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวข้อสอบ
9) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวข้อสอบ

ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง

🔴 ความสำเร็จของคู่มือเตรียมสอบ อินทร์ทองช่วยTutor
ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน

อันดับ 2 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี)
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 5 ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
อันดับ 11 ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อันดับ 14 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 542
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์