เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

👮‍♂️เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
สำนักงานศาลยุติธรรม

💸(ราคา 690 บาท) จัดส่งฟรี
อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี 2567 จำนวนหน้า 889 หน้า
📝แนวข้อสอบมากกว่า 2,000 ข้อ
🏆ผู้สอบได้ที่ 1 อ่านเล่มนี้

ดูสารบัญ และตัวอย่างหนังสือ 

เนื้อหาประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
5. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
6. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของสำนักงานศาลยุติธรรม
7. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล
9. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
11. แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
12. แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
13. แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง


🟢คุณสมบัติ (พ.ศ.2566) 
(1) ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
       2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ (จากทุกสถาบัน) หรือ
       2.2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (จากทุกสถาบัน) หรือ
   
       2.3 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (จากทุกสถาบัน) หรือ 
       2.4 ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เฉพาะจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
(3) เคยผ่านงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้าน
       3.1 งานการรักษาความปลอดภัย หรือ
       3.2 งานการปราบปราม หรือ
       3.3 งานการสืบสวน หรือ
       3.4 งานการสอบสวน หรือ
       3.5 งานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล หรือ
       3.6 งานบริหารระบบการรักษาความปลอดภัย หรือ

       3.7 งานธุรการของศาลยุติธรรม (เฉพาะของศาลยุติธรรม)

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
(แท่งทั่วไป)  


ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง

🔴 ความสำเร็จของคู่มือเตรียมสอบ อินทร์ทองช่วยTutor
ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน

อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน
อันดับ 2 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี)

อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 5 ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
อันดับ 11 ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อันดับ 14 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


รีวิวผู้สอบผ่าน


 11013
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์