เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน(ทั่วไป) สำนักงานศาลยุติธรรม

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน(ทั่วไป) สำนักงานศาลยุติธรรม

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

👮‍♂️เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
     (แท่งทั่วไป)
สำนักงานศาลยุติธรรม

💸(ราคา 510 บาท) จัดส่งฟรี
อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี 2566 จำนวนหน้า 588 หน้า
📝แนวข้อสอบมากกว่า 1,100 ข้อ

เนื้อหาประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม
2. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
7. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
8. ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของสำนักงานศาลยุติธรรม
9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาล
10. กฎหมายทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

🟢คุณสมบัติ (พ.ศ.2566) 
(1) ต้องมีอายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
(2) สำเร็จการศึกษา
      2.1 ระดับ ปวส.ทุกสาขาวิชา (จากทุกสถาบัน) หรือ
      2.2 ระดับ อนุปริญญา ทุกสาขาวิชา (จากทุกสถาบัน) หรือ
      2.3 ประกาศนียบัตร (จาก ร.ร.นายสิบตำรวจ ร.ร.นายสิบทหารบก ร.ร.จ่าอากาศ ร.ร.ชุมพลทหารเรือ หรือเทียบเท่า)

(3) ไม่ต้องมีประสบการณ์ (ได้รับยกเว้นจากเดิมมีประสบการณ์ 2 ปี)

เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
(แท่งวิชาการ วุฒิปริญญาตรี)  


ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง

🔴 ความสำเร็จของคู่มือเตรียมสอบ อินทร์ทองช่วยTutor
ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน
อันดับ 2 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี)

อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 5 ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
อันดับ 11 ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อันดับ 14 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


รีวิลผู้สอบผ่าน
 2936
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์