เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต

หมวดหมู่สินค้า

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต

  • รูปหลัก

รายละเอียดสินค้า

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
กรมสรรพสามิต

💸(ราคา 450 บาท) จัดส่งฟรี
อัพเดทข้อมูลใหม่ ปี 2566
เนื้อหาฉบับเต็ม พร้อมข้อสอบจำนวนมากกว่า 700 ข้อ 


เนื้อหาประกอบด้วย
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และแนวข้อสอบ 
2) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวข้อสอบ
3) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลักษณะ ๔ หมายเรียกและหมายอาญา และแนวข้อสอบ 
4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๔๖๕ และแนวข้อสอบ
5) ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
     -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย และแนวข้อสอบ
     -ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ และแนวข้อสอบ
     -ข้อบังคับกรมสรรพสามิต ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวข้อสอบ
6) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และแนวข้อสอบ
7) ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน และแนวข้อสอบ

ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง

🔴 ความสำเร็จของคู่มือเตรียมสอบ อินทร์ทองช่วยTutor
ผู้อ่านสามารถสอบได้
อันดับ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อันดับ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อันดับ 1 ตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติงาน

อันดับ 2 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี)
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
อันดับ 4 ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
อันดับ 5 ตำแหน่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
อันดับ 8 ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ
อันดับ 11 ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
อันดับ 14 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 42
ผู้เข้าชม

หมวดหมู่สินค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์